Our Services

IEC

CASA Internaional Eđucation Center Hệ thống Trung tâm Giáo dục Quốc tế CASA

MTI

CASA Master Trainer Institute - Trung tâm đào tạo Nhà đào tạo chuyên nghiệp CASA

ETT

CASA Education Technology Transfer - Trung tâm chuyển giao công nghệ Giáo dục CASA