Our services

IEC

CASA Internaional Eđucation Center

Hệ thống Trung tâm Giáo dục Quốc tế CASA

MTI

CASA Master Trainer Institute – Trung tâm đào tạo Nhà đào tạo chuyên nghiệp CASA

ETT

CASA Education Technology Transfer – Trung tâm chuyển giao công nghệ Giáo dục CASA

HIK

Dự án hỗ trợ giáo dục mầm non

CSC

CASA School Counseling Center – Trung tâm Tham vấn Học đường

EDF

CASA Education Development Fund – Quỹ phát triển Giáo dục CASA